Concurso oposición para formar parte de un bolsa de trabajo de Técnico en Medio Ambiente en el Ajuntament de Son Servera

Resolució de la Batlia núm. 2018-0113, de 30 de gener, per la qual es convoca un concurs-oposició per formar part d’una borsa de treball de TÈCNIC DE MEDI AMBIENT de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

BOIB