Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears

La convocatòria d’ajudes de per al manteniment del paisatge minimis agrari de les Illes Balears, corresponent a 2018, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions als sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).

Aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínims al sector agrícola.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3596568

Por favor acceder para comentar.

uno × 2 =