Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears

La convocatòria d’ajudes de per al manteniment del paisatge minimis agrari de les Illes Balears, corresponent a 2018, d’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions als sectors agrari i pesquer (BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005).

Aquestes ajudes es concediran d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínims al sector agrícola.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3596568

Concurso oposición para formar parte de un bolsa de trabajo de Técnico en Medio Ambiente en el Ajuntament de Son Servera

Resolució de la Batlia núm. 2018-0113, de 30 de gener, per la qual es convoca un concurs-oposició per formar part d’una borsa de treball de TÈCNIC DE MEDI AMBIENT de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats del servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals, jubilacions, llicències, vacances, etc.

BOIB